Integritetspolicy & Cookies

Aderans Sweden AB, org. nr. 556215-0747, är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter i olika sammanhang. Vi värnar om din integritet och vill därför ge information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Längre ner följer även information om hur det fungerar med cookies på denna webbplats.

Våra kontaktuppgifter är:
Telefon: 040-36 87 00
E-post: marknad@aderans.se

Personuppgiftbehandlingar

Kontaktpersoner hos kunder, leverantörer och tredje part

Vi behandlar dina uppgifter för att ta kontakt och korrespondera med dig i egenskap av att vara en kontaktperson på ett bolag. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse som består av att skapa effektiva samarbeten i affärssammanhang. De kategorier av uppgifter som frekvent behandlas är namn, adress, telefonnummer och e-post.

Vi sparar dina uppgifter under aktuellt affärsförhållande. Ett aktuellt affärsförhållande förutsätter att det har funnits en aktiv korrespondens mellan parterna eller en aktuell transaktion, såsom exempelvis betalning, inom ett år från senaste aktivitet.

Vi tillhandahåller dina uppgifter till IT-leverantörer.

Ett besök eller köp av oss

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att utföra tjänster på begäran av dig. De personuppgifter vi behandlar om dig är kontaktinformation såsom ex. namn, telefonnummer, adress, telefon och e-post. Vi behandlar även eventuella uppgifter du uppger om dig själv. Ändamålet med behandlingen är att hjälpa dig med en lösning för ditt hårproblem.

Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättiga intresse som består av att ge dig som kund den bästa servicen.

I de fall du väljer att köpa en av våra produkter behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra avtalet med dig. Du är inte skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Om du väljer att inte lämna dina personuppgifter blir följden att vi inte kan ingå avtal.

Vi sparar dina uppgifter i ett år efter avslutat besök.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till IT-leverantörer. Vid köp kan vi även lämna ut dina uppgifter till leverantörer som utför leverans av din produkt.

Jobba hos oss

Vi behandlar ditt namn, adress, bild, CV och personligt brev för att genomföra en rekryteringsprocess på bästa sätt. Den rättsliga grunden för behandlingen är vårt berättigade intresse av att genomföra processen på ett så smidigt och bra sätt som möjligt.

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar om dig bevaras i normalfallet så länge som det är nödvändigt för den aktuella rekryteringsprocessen. Om processen avslutas och du inte blir erbjuden tjänsten, raderar vi antingen dina uppgifter eller ber om ditt samtycke för att få fortsätta bevara dina personuppgifter för framtida rekryteringsprocesser. Uppgifter kan också komma att sparas under en längre tidsperiod för det fall du tagits ut till arbetsintervju eller erbjuds tjänsten för att uppfylla våra skyldigheter enligt diskrimineringslagen (2008:567).

Vi lämnar ut dina personuppgifter till IT-leverantörer.

E-post

Vi behandlar ditt namn och dina kontaktuppgifter vid kontakt med oss. Om ärendet har inkommit i samband med att du representerar ett bolag behandlas namn och kontaktuppgifter till kontaktpersonen. I meddelanden kan det förekomma andra typer av personuppgifter som du har valt att fylla i. Vi kommer att informera denna person separat efter en intresseavvägning där den enskildas intresse av att blir informerad vägs emot vårt intresse av att behandla personuppgiften.

Om e-post skickas inom ramen för ett avtalsförhållande är den rättsliga grunden fullgörande av avtal. Du måste inte lämna dina personuppgifter till oss. Om du inte lämnar dem kan konsekvensen bli att vi inte kan fullgöra avtalet med dig.

I andra fall behandlas vanligen personuppgifter i e-post med anledning av vårt berättigade intresse som består av att kunna hantera förfrågningar och vår verksamhet på ett affärsmässigt sätt.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid det är nödvändigt för att fullgöra det ärende som vi korresponderar kring.

Vi lämnar ut dina uppgifter till IT-leverantörer.

Dina rättigheter

Om behandlingen är baserad på ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla samtycket. En sådan återkallelse påverkar inte lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket innan detta återkallades. I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du har under vissa förutsättningar även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss via telefon 040-36 87 00 eller e-post marknad@aderans.se. Om du inte är nöjd med vår service har du även rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet i enlighet med dataskyddsförordningen.

Om Cookies

ALLMÄNT OM COOKIES

Vi använder cookies (kakor) för att förbättra din användarupplevelse som besökare och för att samla in och analysera statistik. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din enhet, så som en dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Det finns olika typer av cookies: cookies som sparas under en bestämd tid på användarens enhet och sessionscookies. Aderans använder både cookies som lagras under en bestämd tid och sessionscookies. Cookies som lagras under en bestämd tid sparar information på din dator fram tills utgångsdatumet eller då du raderar cookies från din webbläsare. Detta gäller även om webbläsaren stängts ned. Sessionscookies lagrar information temporärt och raderas automatiskt efter att webbläsaren har stängts ned.

Under fliken visa detaljer i pop-up bannern finns en sammanställning över våra cookies tillsammans med en specifikation över dess ändamål och lagringstid. Du kan själv hantera cookies i inställningarna till din webbläsare så att du automatiskt nekar till att ta emot cookies. Väljer du att ställa in så att webbläsaren automatiskt nekar till alla typer av cookies, även nödvändiga, kan vissa funktioner på webbplatsen sluta fungera. För ytterligare information om cookies, se PTS webbplats.

För att samla in statistik använder vi Google Analytics. Google Analytics är en webbanalystjänst från Google. Google Analytics anonymiserar den information som samlas in genom att ta bort de sista siffrorna i besökarens IP-adress innan lagring sker. Det innebär att endast anonymiserad data från vissa av våra cookies lagras på servrar som ägs av Google. Statistiken hjälper oss att utvärdera och förbättra vår webbplats. Statistikcookies kan väljas bort utan att webbplatsens funktioner påverkas.

ÖVERFÖRINGAR AV UPPGIFTER TILL TREDJELÄNDER

Aderans kan överföra uppgifter till leverantörer i ett tredjeland utanför EU/EES. Om en överföring till ett tredjeland sker där personuppgifter behandlas kommer Aderans att tillse att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits och förse den registrerade med relevant information. Sådana lämpliga åtgärder kan till exempel vara att europeiska standardavtalsklausuler som finns tillgängliga här; https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/.

KATEGORIER AV MOTTAGARE

Dina uppgifter kommer att överföras till underleverantörer och andra som för Aderans räkning utför tjänster i samband med uppfyllandet av ändamålen med behandlingen av cookies. Vid placering av tredjepartscookies kan uppgifter komma att behandlas av Aderans samarbetspartners som kan behandla uppgifterna för egna ändamål. Eventuella tredje parter framgår av pop-up bannern och för att veta mer om respektive tredje parts behandling kan du ta del av deras integritetspolicy.

Kom ihåg att du själv kan styra och tillåta eller stänga av användning av kakor genom verktygsfältet i pop-up bannern eller via din webbläsare.